ฮวงจุ้ยแก้ชะตาฟ้าผ่าชะตาดิน

รายการออกแบชีวิต07:37 cholasup Photos
09:16 อ.ธนวัฒณ์ หัวข้อ “ชีวิตกับชีวิง”
“ชีวิต” คือ การดำรงค์ไว้โดยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีระเบียบแบบแผนที่สอดคล้องและกลมกลืนกัน โดยไม่เบียดบังซึ่งกันและกัน อย่างมีความสุขร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

“ชีวัง” คือ การดำรงชีพอย่างมีอุดมคติ ไร้สิ่งที่ยึดเหนี่ยว และไม่ยึดติดว่าสิ่งนั้นจะเป็นของๆเราหรือไม่ แต่ถ้ามีเพื่อแบ่งปันถ้ามีโอกาศ โดยเดินทางสายกลาง ไม่เหนี่ยวรั้งว่า ดั่ง ตัวกู ของกู เมื่อถึงเวลาก็ไปตัวเปล่าเชกเช่นวันที่มา